Heriyadiwahyu see hendi juandaMaparahhyoyo wahyonotatanr haris c,mumu